Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Numery kont do wpłat

Wpłaty na Radę Rodziców proszę dokonywać na rachunek bankowy prowadzony przez

NBP O/O w Olsztynie nr

13 1010 1397 0065 4913 9120 0000

w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka.

Rada Rodziców, uchwałą nr 2/2021/2022, ustaliła wysokość składki na rok szkolny 2021/2022 w wysokości 65,00 zł za dziecko.

 

 

Wpłaty za:

obiady, filharmonię, fundusz muzyczny, usługę wypożyczenia instrumentu 

prosimy przelewać na rachunek nr

06 1010 1397 0065 4913 9134 0000

prowadzony w NBP O/O Olsztynie,

w tytule przelewu, oprócz wskazania w/w celów zawsze proszę podać imię i nazwisko dziecka.