Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Zarządenie Dyrektora dotyczące dożywiania

Zarządzenie Nr  176 z dnia 12.09.2012
dyrektora OSM I st w Piszu
w sprawie ustalenia zasad udzielania pomocy w formie posiłku uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  (Dz. U.  Nr  267 poz. 2259 tekst ujednolicony) ustanawiam zasady udzielania pomocy w formie posiłku uczniom Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

 § 1

  1. Dyrektor szkoły w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku udziela pomocy w formie posiłku informując jednocześnie ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o udzieleniu pomocy.
  2. Pomoc, o której mowa w pkt. l, nie wymaga ustalania sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania przez ośrodek pomocy społecznej decyzji administracyjnej.

§ 2

  1. Środki na zakup posiłku, o którym mowa w § 1 ust. l, są przekazywane przez ośrodek pomocy społecznej na podstawie sporządzonej przez dyrektora szkoły listy uczniów oraz liczby spożytych posiłków w przyjętym okresie rozliczeniowym.
  2. Liczba uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z § 1 ust. l, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych ogółem w szkole w danym miesiącu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.

§ 3

 

  1. Pomoc, o którym mowa w ust.1, udzielana jest na podstawie:

a)      złożonego umotywowanego podania przez prawnych opiekunów dziecka

b)      umotywowanego wniosku wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego.

  1. Wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt. b musi uwzględniać  następujące kryteria:

a)      dziecko głodne

b)      stały brak drugiego śniadania

c)      objawy niedożywienia

d)     przejściowe trudności rodzinne uniemożliwiające zapewnienie dziecku pełnego wyżywienia

e)      brak należytego zainteresowania ze strony prawnych opiekunów

f)       nie korzysta z posiłków na podstawie innych podstaw prawnych

  1. Pomoc udzielana jest w miarę dostępnego limitu o którym mowa w § 2 ust. 2

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 września 2012r.

DYREKTOR SZKOŁY

Isabel Gonzalez Szymczyk