Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Regulamin Organizacyjny Wydawania Obiadów

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY WYDAWANIA OBIADÓW

wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora NR 13/2015 z dnia 29.09.2015 r.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady pośredniczenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, w dalszej części Regulaminu zwana Szkołą, w odsprzedaży obiadów dowożonych przez firmę cateringową.
 1. Szkoła, w porozumieniu z Radą Rodziców, w trybie zbierania ofert w miesiącu wrześniu, wybiera firmę cateringową, która będzie dowoziła obiady uczniom OSM I st w Piszu w ciągu danego roku szkolnego.
 1. Rodzice do końca miesiąca, poprzedzającego miesiąc zakupu obiadów deklarują chęć  wykupienia obiadów dla swoich dzieci w sekretariacie szkoły, za wyjątkiem września.
 1. Pierwszego roboczego dnia miesiąca, na podstawie zgłoszeń dzieci/rodziców sporządza się zamówienie firmie cateringowej co do ilości obiadów w danym miesiącu i w konkretnym dniu.
 1. Począwszy od miesiąca października zgłoszenia na obiad obowiązują do końca roku szkolnego, chyba że rodzic/dziecko zgłosi rezygnację. Jest możliwość ponownego zapisania się na obiady.
 1. Zrezygnować z obiadów można od następnego miesiąca.
 1. Dziecko, które ma zamówiony obiad, ma obowiązek go odebrać.
 1. Odpisy tworzy się po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności dziecka, najpóźniej dzień przed odwołaniem obiadów, jeżeli nieobecność przekracza 2 dni.
 1. Nadpłaty powstają tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia nieobecności dziecka i tym samym możliwości odwołania danego obiadu w firmie cateringowej. Powstałe nadpłaty przechodzą do rozliczenia w miesiącu następnym.
 1. W przypadku pojedynczych nieobecności dziecka w szkole dla którego dowieziono zamówiony obiad, nauczyciel świetlicy może odsprzedać nieodebrany obiad innej osobie. W takich przypadkach rodzice rozliczają się bezpośrednio z nauczycielem świetlicy. UWAGA: Należności za pierwszy, nieodebrany obiad w ciągu roku szkolnego, nie zwraca się!
 1. Obiady opłaca się przelewem na rachunek dochodów wydzielonych Szkoły lub gotówkowo w kasie Szkoły do 15-go dnia każdego miesiąca.
 1. Zaleganie z opłatą za obiady powyżej 2 miesięcy uniemożliwia zamówienie obiadu dla dziecka na miesiąc następny.
 1. Obiady wydawane są w szkole przez pracownika firmy cateringowej, na holu głównym szkoły o godzinie 11:30.
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2015 do odwołania.