Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Ocena Zachowania Ucznia

Kryteria oceny zachowania ucznia

 

 

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia ustala wychowawca klasy po dokonaniu  analizy  uwag oraz po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia, uwzględniając w szczególności następujące kryteria oceny:

  1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  3. dbałość o honor i tradycje szkoły artystycznej,
  4. dbałość o piękno mowy ojczystej,
  5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
  6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole artystycznej i poza nią,
  7. okazywanie szacunku innym osobom.

  Ustalanie  oceny zachowania ucznia :

1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który bez zarzutu, systematycznie spełnia wszystkie zawarte w kryteriach oceny wymagania i może być wzorem dla innych uczniów,

2) ocenę bardzo dobrą  otrzymuje uczeń, który bez  zarzutu spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, a w realizacji niektórych wyróżnia się,

3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który  w większości spełnia wymagania zawarte w kryteriach oceny, ale nie wyróżnia się,

4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który w ograniczonym stopniu spełnia wymagania zawarte  w kryteriach oceny,

5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchyla się w realizacji wymagań zawartych w kryteriach oceny, narusza obowiązujące normy zachowania szkolnego,

6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia wymaganiom zawartym w kryteriach oceny, a podejmowane środki zaradcze nie przynoszą rezultatów.


Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceny zachowania uczniów.

 

 KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA  UCZNIA

 

 

L.P

KRYTERIA 

                                 WYMAGANIA

 

1.

 

Wywiązywanie  się                                z  obowiązków  ucznia

 

- przestrzeganie praw, obowiązków i regulaminów szkolnych,

- frekwencja (punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia szkolne ),

- przygotowywanie się do zajęć , odrabianie prac domowych,

- aktywność na zajęciach,

- dbałość o właściwy strój szkolny.

 

 

 

2.

 

Postępowanie   zgodne                            z  dobrem  społeczności szkolnej

 

-udział w konkursach, olimpiadach, koncertach , festiwalach,

-aktywna praca w organizacjach szkolnych :Samorząd Uczniowski , Spółdzielnia Uczniowska,

  „Mały wolontariat”,

-przynależność do kółek zainteresowań,

-praca na rzecz klasy, szkoły ( świetlicy, biblioteki itp.), środowiska,

-umiejętność współdziałania podczas zadań podejmowanych w grupach,

-dbanie o mienie szkolne oraz  kolegów i koleżanek.

 

 

 

 

3.

 

Dbałość  o  honor  i  tradycje szkoły  artystycznej

 

-pomoc w organizowaniu  imprez będących tradycją szkoły, np. „Wieczór kolęd”, „Festyn   rodzinny”, „Święto kameralistyki”, popisy klasowe, apele okolicznościowe,

-aktywny udział w imprezach szkolnych,

-godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz,

-przestrzeganie zasad noszenia szkolnego stroju galowego.

 

 

 

 

 

4.

 

 

Dbałość  o  piękno  mowy ojczystej

 

 

-kultura słowa, używanie poprawnej polszczyzny,

-stosowanie zwrotów grzecznościowych,

-nieużywanie wulgaryzmów.

 

 

 

5.

 

 

Dbałość  o  bezpieczeństwo                    i  zdrowie  własne  oraz  innych osób

 

 

-przestrzeganie zdrowego stylu życia,

-dbanie o wygląd zewnętrzny i higienę osobistą,

-przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły i poza nią,

-troska o estetykę i czystość otoczenia,

-stosowanie zasad segregacji śmieci.

 

 

 

6.

 

 

Godne,  kulturalne  zachowanie się  w  szkole  artystycznej                         i  poza  nią

 

 

-przeciwstawianie się przejawom agresji i przemocy,

-pomoc koleżeńska,

-kulturalne zachowanie w szkole oraz poza nią ( na wycieczkach, koncertach itp. ).

 

                                                          

 

 

7.

 

Okazywanie  szacunku  innym osobom

 

 

 

-właściwy stosunek do pracowników szkoły i innych osób dorosłych oraz kolegów i koleżanek,

-przestrzeganie zasad tolerancji.

 

 

  

Zasady poprawy oceny z zachowania

 

Każdy uczeń ma prawo do poprawy  proponowanej oceny z zachowania wg następujących zasad:

1. Ocenę z zachowania można poprawić o jeden stopień.

2.W trakcie miesiąca od otrzymania propozycji oceny do klasyfikacyjnego posiedzenia rady 

     pedagogiczne  uczeń:

-         spełnia wszystkie  kryteria wymagane do otrzymania oceny o którą zabiega;

-         podejmuje i realizuje dodatkowe prace na rzecz klasy i szkoły;

-         posiada zeszyt uwag o swoim zachowaniu z potwierdzaniami wychowawcy lub innego nauczyciela.