Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

działającego w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Piszu

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r. Art. 5 z późniejszymi zmianami.

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 2 ust. 12, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.

 

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.  W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 

§ 2

Samorząd działa zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Statutem Szkoły.

 

§ 3

1. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 1. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i Statutem Szkoły.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

§ 4

Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie pracy szkoły, w szczególności:

 1. Przedstawienie  Dyrektorowi,  Radzie  Pedagogicznej  i  Radzie  Rodziców  wniosków

i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:

1)      prawo do zapoznania z programem nauczania, jego treściami, celami  i wymaganiami;

2)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu   z dyrektorem szkoły;

5)      prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów           

            oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;

6)      prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę  opiekuna samorządu;

       2.  Samorząd zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.

       3.  Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu, którego organizację i zakres zadań określa Regulamin Wolontariatu Szkoły.

 

Rozdział  II  

Organy Samorządu Uczniowskiego

 

§ 5

 

 1. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1)      Samorząd Klasowy,

2)      Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,

3)      Rada Samorządu Uczniowskiego,

4)      Rada Wolontariatu

§ 6

 

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny

 

§ 7

 1. Samorząd Klasowy tworzą:

1)  Przewodniczący Klasy,

2)  Zastępca Przewodniczącego,

3)  Skarbnik,

      2. Do zadań Samorządu Klasowego:

1)   reprezentowanie klasy na zewnątrz,

2)   organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie),

3)   wraz z wychowawcą rozwiązywanie  wewnętrznych problemów klasy.

 

§ 8

 

1. Przewodniczący Samorządu jest wybierany w wyborach powszechnych przez wszystkich uczniów  szkoły.

 1. Do kompetencji Przewodniczącego należy:

1)     reprezentowanie Samorządu wobec Uczniów, Dyrektora, Rady Pedagogicznej  i  Rady  Rodziców;

2)     kierowanie pracą Samorządu;

3)     organizowanie współpracy Rady Samorządu z samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

§ 9

 

1. Rada Samorządu zajmuje się planowaniem, organizowaniem, kontrolowaniem i ocenianiem działań samorządowych, samodzielnych oraz takich, które wymagają współpracy z dyrektorem, wychowawcami i nauczycielami.

2. W skład Rady Samorządu wchodzą:

     1)  Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego i jego zastępca,

     2)  Przewodniczący Rady Wolontariatu,

     3)  Samorządy klas

3. Do kompetencji Rady Samorządu należy:

1) sprawozdania ze swej pracy i na zakończenie,

2) podejmowanie uchwały o zatwierdzeniu lub zmianie Regulaminu Samorządu,

3) reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców.

 

§ 10

 

1. Rada Wolontariatu zajmuje się planowaniem, organizowaniem, przeprowadzeniem, kontrolowaniem i ocenianiem działań woluntarystycznych i akcji charytatywnych.

2. W skład Rady Wolontariatu  wchodzą:

- Przewodniczący Wolontariatu,

- Zastępca Przewodniczącego,

- skarbnik

3. Do zadań Rady Wolontariatu należy:

1)   Organizowanie i przeprowadzanie akcji charytatywnych na terenie szkoły i we współpracy z innymi instytucjami działającymi na terenie gminy,

2)   udziału w  świątecznych zbiórkach;

3)   udziału w zbiórce funduszy przeznaczonych na cele charytatywne,

4)   propagowaniem pomocy koleżeńskiej

 

§ 11

 1. W szkole działają następujące sekcje:

1) porządkowa - odpowiedzialna za zadania organizacyjno – porządkowe na terenie szkoły;

2) kulturalna – odpowiada za przygotowanie  imprez szkolnych zgodnych  z kalendarzem pracy Samorządu Uczniowskiego, opiekuje się tablicą informacyjną SU, dba o uaktualnienie treści i estetykę wykonania.

3) naukowa – odpowiedzialna za organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.

4) Szkolny Wolontariat- odpowiedzialny za organizowanie akcji charytatywnych.

2. Do pracy w poszczególnych sekcjach angażowani są uczniowie o określonych predyspozycjach. Za prawidłowe działanie sekcji odpowiada jej przewodniczący.

 

 

Rozdział  III  

Tryb przeprowadzenia wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

§12

 

 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z trzech uczniów.

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

1)   przejęcie zgłoszeń kandydatów

2)   przygotowanie wyborów

3)   przeprowadzenie wyborów

4)   ogłoszenie wyników

       2.  Z wyboru Komisja sporządza protokół, udostępniany na wniosek Dyrektora szkoły.

 

Rozdział  IV

Cele i zadania szkolnego wolontariatu     

 

§ 13

1. W szkole w ramach Samorządu Uczniowskiego  działa Szkolny Wolontariat.

 2. Celem Szkolnego Wolontariatu jest :

1) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych,

 

2) uwrażliwianie i aktywizowanie społeczności szkolnej w podejmowaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy;

3) propagowanie wśród uczniów idei pracy na rzecz innych;

4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i pomocy zwierzętom.

 3. Działania Szkolnego Wolontariatu adresowane są do:

1) potrzebujących pomocy wewnątrz społeczności szkolnej, w środowisku lokalnym  oraz w ogólnopolskich akcjach charytatywnych (po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły);

2) społeczności szkolnej poprzez promowanie postaw prospołecznych.

 

§ 14

 1. Działania Wolontariatu będą prowadzone poprzez:

1) organizowanie spotkań z wolontariuszami;

2) prowadzenie akcji charytatywnych;

3) współpracę z Radą Rodziców, nauczycielami, organizacjami pozarządowymi i innymi.

 2. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim podejmuje działania  z zakresu wolontariatu.

 3. Samorząd Uczniowski ze swojego składu wyłania radę wolontariatu, na czele której stoi przewodniczący, następnie Dyrektor powołuje opiekuna Szkolnego Wolontariatu oraz nadzoruje i opiniuje działanie Szkolnego Wolontariatu.

 

§ 15

Opiekunem Szkolnego Wolontariatu jest nauczyciel pełniący społecznie funkcje opiekuna Samorządu Szkolnego.

 

§ 16

Na każdy rok szkolny koordynator szkolnego wolontariatu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.  Plan pracy oraz inne dokumenty regulujące działalność Szkolnego Wolontariatu

podawane są do publicznej wiadomości na tablicy w holu na pierwszym piętrze i w zakładce na stronie www.muzycznapisz.szkolnastrona.pl

 

Rozdział     V

Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

 

§ 17

 

 

1. Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:                                                                                               

1) organizacja imprez szkolnych ( kiermasze świąteczne, aukcje, zbiórki i t p, );                                                            

2) organizowanie loterii szkolnych,                                                                                                                 

3) dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych,

2. Dochody Samorządu gromadzone są na dochodach wydzielonych jednostki.

 

Rozdział  VI 

Dokumentacja Samorządu:

 

§ 18

 1. Regulamin Samorządu
 2. Roczne plany pracy
 3. Sprawozdania z działalności Samorządu
 4. Sprawozdania z działalności Rady Wolontariatu
 5. Protokoły z wyborów do Rady Samorządu.

 

Rozdział VII 

Przepisy końcowe

 

§ 19

 

1.Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

2.Regulamin uchwalany jest w glosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

3.Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie, w obecności  co najmniej 50% składu Rady.

 

§ 20

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorząd.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.09.2018 roku.