Wyszukiwarka

Ogólnokształcąca

Szkoła Muzyczna

I st. w Piszu

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH W OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU

 

 

 

 

 

Szkolny program wspierania uczniów

szczególnie uzdolnionych

 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st.

w Piszu

CELE PROGRAMU WSPIERANIA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH

CEL GŁÓWNY

 

Celem nadrzędnym programu jest wszechstronny rozwój uczniów OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ Szkole Muzycznej I st. w Piszu, rozpoznawanie, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności uczniów, tworzenie warunków osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego oraz promowanie ich na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. Program wyrasta z przyjętej koncepcji pracy szkoły.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 

 • wzmocnienie działań na rzecz rozwoju najbardziej utalentowanych uczniów;
 • stwarzanie odpowiednich warunków do ujawniania, pobudzania i rozwijania zdolności;
 • •        wspierania rozwoju  ucznia;
 • •        przeciwdziałanie trudnościom społecznym i emocjonalnym;
 • tworzenie atmosfery życzliwości i świadomości potrzeb uczniów zdolnych;
 • kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny, planowania własnego rozwoju;
 • dostarczanie wiedzy o wyższym stopniu trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym uczniów i ich uzdolnieniami;
 • kształtowanie postaw twórczych;
 • otoczenie ucznia, osiągającego mierzalne sukcesy w konkursach, opieką oraz zindywidualizowanie kształcenia;
 • promocja osiągnięć uczniów w szkole i środowisku lokalnym oraz wspieranie inicjatyw podejmowanych przez uczniów.

 

UCZEŃ ZDOLNY

 

Uczniowie szczególnie zdolni charakteryzują się dwiema podstawowymi cechami: ponadprzeciętnymi osiągnięciami i zdolnościami do takich osiągnięć.

Uczniowie zdolni:

 • uczą się szybciej, także na pamięć,
 • osiągają wysokie ( a nawet wybitne) wyniki w nauce,
 • opanowują szerszy zakres materiału,
 • są dociekliwi,
 • obejmują rozumienie materiału, rozwiązywanie problemów, umiejętność świadomego kierowania własnymi procesami umysłowymi,
 • mają urozmaicone cele uczenia się i zaspakajania ciekawości, zainteresowań i ambicji, odległych planów życiowych,
 • bardziej zależy im na nagrodach,
 • mają szeroki zakres uwagi, są zdolni do koncentracji i wytrwałości w realizacji zadań,
 • są zdolni do samodzielnej i efektywnej pracy, 
 • wykazują zdolność wnikliwej obserwacji,
 • wykazują wysoką sprawność umysłową i szybką reakcję na nowe pomysły,
 • mają niezwykłą wyobraźnię.

REALIZATORZY PROGRAMU

 

Program realizują:

a)      Dyrektor poprzez: zapewnienie optymalnych warunków do pracy z uczniem zdolnym, pozyskiwanie funduszy na podejmowane zadania, współpraca z rodzicami, środowiskiem, władzami lokalnymi i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań, organizowanie warunków do udziału w konkursach i koordynowanie pracy z uczniem, którego nieobecność na zajęciach miała związek z udziałem w konkursach, zawodach, warsztatach itp., promowanie nauczycieli podejmujących pracę z uczniami uzdolnionymi, osiągającymi wyróżniające efekty swojego działania (np. przez przydzielenie dodatku motywacyjnego, nagrody), inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych, innowacji wzbogacających ofertę dydaktyczną szkoły.

b)      opiekun ucznia szczególnie zdolnego ( nauczyciel przedmiotu głównego)poprzez: wspieranie ucznia przy realizacji programu, współpraca z wychowawcą ucznia, pedagogiem, innymi nauczycielami ucznia oraz jego rodzicami w celu zapewnienia mu harmonijnego rozwoju umysłowego i psychofizycznego, przygotowanie ucznia do udziału w konkursach, przekazywanie wychowawcy, dyrekcji szkoły i rodzicom informacji o uzyskanych osiągnięciach ucznia szczególnie zdolnego, promowanie ucznia i jego osiągnięć na terenie szkoły i poza nią, poszerzanie zainteresowań i umiejętności ucznia poprzez udział w przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych.

 

c)      nauczyciele poszczególnych przedmiotów poprzez : indywidualizowanie na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych programu pracy z uczniem zdolnym, współpraca z opiekunem ucznia zdolnego, z rodzicami, pedagogiem szkolnym, umożliwienie uzupełnienia zaległości z przedmiotu, wynikłych z przyczyn niezależnych od ucznia, takich, jak: udział w konkursach, przesłuchań, warsztatach itp., utrzymywanie wysokiego poziomu wymagań, wskazywanie dodatkowych źródeł wiedzy, wspieranie i motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju.

 

d)     Wychowawcy poprzez: gromadzenie dokumentacji o sukcesach szkolnych i pozaszkolnych ucznia w trakcie nauki w szkole, stały kontakt z nauczycielem przedmiotu głównego, oraz z pedagogiem szkolnym, jeśli wymaga tego sytuacja ucznia.

 

e)      pedagog szkolny poprzez: ciągłą współpracę z nauczycielami, szczególnie z nauczycielem przedmiotu głównego, rozpoznawanie warunków życia i nauki ucznia, współpraca z rodzicami, środowiskiem i organizacjami wspomagającymi szkołę w działaniach skierowanych na wspieranie uzdolnień i zainteresowań, stwarzanie warunków do korzystania ze zorganizowanych form pomocy pedagogicznej i psychologicznej,  organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem, zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W ZAKRESIE WSPIERANIA ZAINTERESOWAŃ

I UZDOLNIEŃ

 

a)      nauczyciel ściśle współpracuje z rodzicami ucznia szczególnie zdolnego, angażuje ich w rozwijanie zdolności ich dzieci,

b)      informowanie (wychowawca, nauczyciel przedmiotu głównego, nauczyciele oraz pedagog) na bieżąco rodziców o postępach dziecka,

c)      organizacja doradztwa dla rodziców w zakresie pracy ze zdolnym dzieckiem, zachęcanie rodziców do wspólnego analizowania osiągnięć uczniów i planowania dalszego ich rozwoju ( pedagog),

d)     udział rodziców w konkursach, przesłuchaniach i koncertach prezentujących osiągnięcia i umiejętności uczniów,

e)      organizacja spotkań z rodzicami, podczas których dzieci prezentują swoje osiągnięcia i umiejętności,

f)       wsparcie Rady Rodziców w działaniach szkoły na rzecz rozwoju ucznia uzdolnionego,

UCZEŃ SZCZEGÓLNIE ZDOLNY:

 

a)      ma zwiększoną tygodniową liczbę godzin z przedmiotu głównego lub zespołu o 2/3,

b)      od nauczyciela przedmiotu głównego otrzymuje materiał dodatkowy lub o podwyższonym stopniu trudności do pracy na lekcji i w domu,

c)      jest promowany na terenie szkoły i poza nią,

d)     aktywne uczestniczy we wszystkich koncertach szkolnych,

e)      aktywne uczestniczy w konkursach i przesłuchaniach,

f)       aktywne uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych warsztatach, konsultacjach,

g)      jest  publicznie nagradzany,

h)      otrzymuje pomoc stypendialną ( stypendia rady rodziców, burmistrza miasta Pisz, dyrektora CEA),

i)        na dwa tygodnie przed wyjazdem na konkurs-otrzymuje różnicowane zadania kontrolne i domowe (większa elastyczność wobec ucznia),

j)        ma prawo do grania zmienionego programu na  przesłuchaniach i egzaminach z powodu wyjazdów na konkursy w terminie bliskim przesłuchań i egzaminów,

k)      pracuje w atmosferze sprzyjającej, przekonaniu o konieczności ich ciągłego rozwoju oraz pracy samokształceniowej.