Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU

 

Na podstawie:

-Art. 16 ust. 1 i 2 oraz  art. 20n  ust.1,2,4, 20s,t, za – ze   Ustawy  o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 z późn.  zmianami,                                                                                                                                                                    

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych.

 

zarządza  się co następuje:

1. Do  klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który przed dniem 1 września kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i § 1 punkt 1  Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 czerwca 2011 r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych. W przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię poradni psychologiczno- pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.

 

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

a)      poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach rekrutacji, nauki i programie kształcenia,

b)      okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie  koncertów, popisów i prezentacji instrumentów muzycznych,

c)      kurs umuzykalniający,

d)     wstępne badania zainteresowań i uzdolnień. 

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu składają wniosek od dnia 1 marca do dnia  zakończenia przeprowadzenia badań przydatności. Dokładny termin składania wniosków o przyjęcie do placówki ustala dyrektor.

 

4. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Piszu ( załącznik nr. 1) , dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

5. Kwalifikacja kandydatów do Ogólnokształcącej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu odbywa się na podstawie badań przydatności.

 

6.  Badania przydatności kandydatów przeprowadza się w okresie od dnia l marca do zakończenia roku szkolnego. Dokładną datę badania przydatności ustala dyrektor szkoły.

 

7.  W celu przeprowadzenia badania przydatności, dyrektor szkoły na początku roku szkolnego, powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjno - kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją”              i wyznacza jej przewodniczącego.

 

8. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej trzy osoby.

9. Wybrana komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna przedstawia w ciągu miesiąca plan pracy komisji.

 

10. Badanie przydatności kandydatów do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych, warunków psychofizycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

 

11.    Pierwszą częścią   badania   przydatności   kandydata   do   Ogólnokształcącej   Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu jest  wstępny test zdolności muzycznych.

 

12. Do dalszej części postępowania rekrutacyjnego przechodzą kandydaci którzy w pierwszej części badania uzyskali minimum 13 punktów. W przypadku małej ilości kandydatów próg ten może zostać przez komisję w danym roku obniżony.

 

13. Drugą częścią badania jest indywidualny test przydatności muzycznej i test badający ogólny rozwój psychofizyczny dziecka.

 

14. Po przeprowadzonych badaniach komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich punkty z każdej części badania: wstępny test zdolności muzycznych – 18 punktów, indywidualny test przydatności muzycznej – 40 punktów, test badający ogólny rozwój psychofizyczny dziecka – 20 punktów.

 

15. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

a)         wielodzietność rodziny kandydata;

b)         niepełnosprawność kandydata;

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)        niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)         samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

g)         objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

16. Kryteria, o których mowa w pkt. 15, mają jednakową wartość.

 

17. O przyjęciu dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu decyduje łączni wynik uzyskany przez kandydata podczas rekrutacji.

 

18. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich punkty.

 

19. Protokół, o którym mowa w punkcie 18, przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia obowiązującego w Ogólnokształcącej Szkole muzyczne I stopnia w Piszu.

 

20. Decyzję o przyjęciu do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności.

 

21. O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szkoły na podstawie sugestii kandydata zawartych  we wniosku o przyjęcie do szkoły, wniosków komisji rekrutacyjnej i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

22. Dyrektor   ogłasza  listę   kandydatów  przyjętych   do  dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

23. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się do klasy wyższej niż pierwsza.

 

24. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty. Punkt 4 stosuje się odpowiednio.

 

25. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.

 

26. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziom umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

 

27. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza podejmuje dyrektor szkoły na    podstawie    ustalenia    przez    komisję    predyspozycji    i    poziomu    umiejętności odpowiadających programowi  klasy,  do  której   kandydat ma być  przyjęty  oraz  na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał.

 

28. W przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły muzycznej dyrektor szkoły podejmuje decyzję po przedłożeniu przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły do której kandydat uczęszczał. 

 

29. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego w trybie określonym w  punktach 4, 24,25, 26 , 27 i 28.

30.Różnice  programowe z przedmiotów objętych nauką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

 

31. Jeżeli  kandydat   uczył   się   innego  języka  obcego  niż  ten,   który   obowiązuje  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu, a rozkład zajęć uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole,  uczeń może:

 

a)  uczyć się języka w danej klasie, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

c)  uczęszczać na zajęcia z języka obcego w innej szkole.

 

32. Ucznia, który kontynuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego   ocenia   nauczyciel  języka   obcego   z   tej   samej   lub   innej   szkoły upoważniony przez dyrektora Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu.

 

 

Regulamin przedstawiono do zaopiniowania i przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18 marca 2014r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl