Rekrutacja

Jesteś tu: » Strona główna » Rekrutacja

 


REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO

OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA W PISZU

 

Na podstawie:

-Art. 16 ust. 1 i 2 oraz  art. 20n  ust.1,2,4- 11,20s,t, za – zc 1,2, 4-9, ze -  Ustawy  o systemie oświaty  z dnia 7 września 1991 z późn.  zmianami,                                                                                                                                                                    

- Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych

 

zarządza  się co następuje:

1. Do  klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat albo 5 lat w przypadku podjęcia decyzji o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły, o której mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

2. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Piszu prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie:

a)      poradnictwo obejmujące w szczególności informacje o zasadach przyjęć, warunkach rekrutacji, nauki i programie kształcenia,

b)      okresową działalność konsultacyjną, między innymi w formie  koncertów, popisów i prezentacji instrumentów muzycznych,

c)      kurs umuzykalniający,

d)      wstępne badania zainteresowań i uzdolnień. 

 

3. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu składają wniosek od dnia 1 lutego, najpóźniej do dnia poprzedzającego wyznaczony termin przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego.

 

 

4. Termin badań ustala dyrektor szkoły w każdym roku szkolnym.

 

5. W przypadku wolnych miejsc lub w sytuacji rezygnacji przyjętych uczniów do miesiąca wrzesień szkoła może przeprowadzić dodatkowe postępowanie rekrutacyjne.

 

7. Do postępowania rekrutacyjnego dopuszcza się kandydatów, którzy do wniosku o przyjęcie do  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia  w Piszu ( załącznik nr. 1) , dołączyli zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w publicznej szkole artystycznej, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

8. Kwalifikacja kandydatów do Ogólnokształcącej  Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu odbywa się na podstawie badań przydatności. Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych,  predyspozycji gry na określonym instrumencie oraz warunków psychofizycznych niezbędnych do nauki w szkole muzycznej.

 

9. Termin badania przydatności ustala dyrektor szkoły. Ma on obowiązek wyznaczyć termin badania przydatności lub egzaminu wstępnego w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne.

 

10. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu  podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatności lub egzaminu wstępnego do publicznej wiadomości co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

 

11. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. w Piszu zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatności lub uczestniczącym w egzaminie wstępnym równe i właściwe warunki przeprowadzenia egzaminu wstępnego.

 

12.  W celu przeprowadzenia badania przydatności, dyrektor szkoły, zgodnie z § 13 Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, na początku roku szkolnego, powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną - kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją” i wyznacza jej przewodniczącego.

 

13. W przypadkach uzasadnionych liczbą kandydatów do przeprowadzenia badania przydatności, przewodniczący komisji może powołać spośród członków komisji zespoły kwalifikacyjne liczące co najmniej trzy osoby.

14. Wybrana komisja rekrutacyjno- kwalifikacyjna przedstawia w ciągu miesiąca plan pracy komisji.

 

15.    Pierwszą częścią   badania   przydatności   kandydata   do   Ogólnokształcącej   Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu jest  wstępny test zdolności muzycznych.

 

16. Do dalszej części postępowania rekrutacyjnego przechodzą kandydaci którzy w pierwszej części badania uzyskali minimum 13 punktów. W przypadku małej ilości kandydatów próg ten może zostać przez komisję w danym roku obniżony.

 

17. Drugą częścią badania jest indywidualny test przydatności muzycznej i test badający ogólny rozwój psychofizyczny dziecka. 

 

18. Po przeprowadzonych badaniach komisja rekrutacyjna w ciągu 7 dni od przeprowadzonego badania przydatności lub egzaminu wstępnego podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

19. Kandydaci przystępujący do badania przydatności lub egzaminu wstępnego mogą uzyskać ilość punktów: wstępny test zdolności muzycznych – 18 punktów, indywidualny test przydatności muzycznej – 40 punktów, test badający ogólny rozwój psychofizyczny dziecka – 20 punktów.

 

20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

 

a)         wielodzietność rodziny kandydata;

b)         niepełnosprawność kandydata;

c)         niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

d)         niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

e)         niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

f)          samotne wychowanie kandydata w rodzinie;

g)         objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

21. Kryteria, o których mowa w pkt. 20, mają jednakową wartość.

 

 

22. O przyjęciu dziecka do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu decyduje łączni wynik uzyskany przez kandydata podczas rekrutacji.

 

23. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół badania przydatności, obejmujący w szczególności listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności, oraz uzyskane przez nich punkty.

 

24. Protokół, o którym mowa w punkcie 18, przechowywany jest w szkole przez okres pełnego cyklu kształcenia obowiązującego w Ogólnokształcącej Szkole muzyczne I stopnia w Piszu.

 

25. Decyzję o przyjęciu do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Piszu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ostatecznej oceny badania przydatności.

 

26. O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szkoły na podstawie sugestii kandydata zawartych  we wniosku o przyjęcie do szkoły, wniosków komisji rekrutacyjnej i możliwości organizacyjnych szkoły.

 

27. W indywidualnych przypadkach kandydat do szkoły może ubiegać się do klasy wyższej niż pierwsza.

 

28. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły muzycznej albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy do której kandydat ma być przyjęty.

 

29. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

 

30. W celu przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję kwalifikacyjną, wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków tej komisji.

 

31. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziom umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.

 

32. Decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza a także przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły muzycznej  albo o przyjęcie w trakcie roku szkolnego, podejmuje dyrektor szkoły na    podstawie    ustalenia    przez    komisję    predyspozycji    i    poziomu    umiejętności odpowiadających programowi  klasy,  do  której   kandydat ma być  przyjęty  oraz  na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał.

 

33. W przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły muzycznej lub w przypadku wniosku o przyjęcia do szkoły w trakcie roku szkolnego termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku .

34. Różnice  programowe z przedmiotów objętych nauką w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

 

35. Jeżeli  kandydat   uczył   się   innego  języka  obcego  niż  ten,   który   obowiązuje  w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Piszu, a rozkład zajęć uniemożliwia uczęszczanie na zajęcia innej grupy w tej samej szkole,  uczeń może:

 

a)  uczyć się języka w danej klasie, wyrównując we własnym zakresie braki programowe do końca roku szkolnego,

b) kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego, którego uczył się w poprzedniej szkole,

c)  uczęszczać na zajęcia z języka obcego w innej szkole.

 

36. Ucznia, który kontynuuje we własnym zakresie naukę języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny, który przeprowadzany jest na podstawie przepisów w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 

 

Regulamin przedstawiono do zaopiniowania i przyjęto do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 26 sierpnia 2015 roku.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Opracowanie: szkolnastrona.pl